10 mar 2020

Tørteberg nye kunstgressbane vil forårsake betydelig og sjenerende lysstøy, samt generell støy fra øket aktivitet i forhold til dagens bruk til friluftsliv og uorganisert trening og idrett for alle.

Følgende anmodning er den 10. mars 2020 sendt til Bymiljøetaten i Oslo kommune:

Ref.: BYM ved prosjektleder Bjørnar Lunder Bredvold og PBE ved saksbehandler Vilde Nilsen.

Jeg viser til vår tidligere protest og klager, samt siste saksbehandling i PBE og Fylkesmannen i Viken for ovennevnte prosjekt fra år 2015 til 2020.

Byggearbeidene nærmer seg nå den avsluttende fase og antas å ferdigstilles i mai 2020, og tar derfor opp bruk og flombelysning av banen i den mørke årstiden.

Før brukstillatelse og ferdigattest utstedes for anlegget er det ønskelig, slik det fremgår av min e-post av 08.01.2020 om lysmaster og ballnett, at brukstiden over året for belysningen sterkt må reguleres.

Dette for at beboere i Marienlyst Park Boligsameie og i Apalveien skal kunne slippe å bli utsatt for  unødig og sjenerende lysstøy når banen ikke brukes ved organisert trening og kamper.

Se etterfølgende utskrift fra e-postkopi sendt 08.01.2020.

Det er opplyst at lysstyrken kan reguleres i 2 trinn – 100 lux og 200 lux. Videre at lyskasterne skal være asymmetriske med sterkt avgrenset lys/mørkegrense og at de skal være “nabovennlige”, og de samme som er på den eksisterende banen med gult lys.

Høyden på mastene og plasseringen kun 18 m fra leilighetene tilsier at lys vil skinne rett inn i alle oppholdsrom / stuene fra 6. etasje og nedover. Lysmastene vil virke voldsomme, nærmest som “monstermaster” for beboerne.

Dette forhold er påpekt i alle våre klager både til PBE og Fylkesmannen, uten at dette er kommentert eller vurdert på en forsvarlig måte iht gjeldende lover og forskrifter.

Søknaden fremhever at flombelysning primært skal brukes tidlig vår og sen høst, samt eventuelt ved aktivitet vinterstid. Videre er det tidligere opplyst at banen skal være stengt senest kl 22.00 og ikke skal måkes for snø eller benyttes om vinteren.

De 6 m høye mastene for ballfangernettene vil ikke gjøre situasjonen bedre da disse også er plassert mot øst og nordøst mot boligblokkens gavlfasade.

Det er hevet over tvil at den nye kunstgressbanen vil forårsake betydelig og sjenerende lysstøy, samt generell støy fra øket aktivitet i forhold til dagens bruk til friluftsliv og uorganisert trening og idrett for alle.

Beboerne i Gydas vei vil måtte ha trekke for gardiner, persienner, screening eller markiser for å skjerme seg mot lys som faller rett inn i stuene mot vest.

Slik vi forstår søknaden og tillatelsen skal den nye 11-er banen dekke FK Frigg sitt behov for trening og kamper for barn og unge, altså en amatørbane og ikke en proffbane for eldre ungdom og voksne, da Marienlystbanen ved skolen vel er klubbens hjemmebane.

Dispensasjonssøknaden eller igangsettingstillatelsen opplyser ikke om helsemyndighetene i Frogner bydel eller bydelsoverlegen har uttalt seg om den helsemessige belastningen beboerne i Marienlyst Park Boligsameie utsettes for ved etablering av enda en kunstgressbane på Tørteberg friområde”

Vi ber herved igjen om at BYM OG PBE foretar en vurdering av brukstiden over året, slik at denne sterkt reguleres, og slik at lys kun påsettes når barn og unge i FRIGG har organisert trening og kamper.

Det er vårt ønske at Bymiljøetaten utarbeider en bruksavtale med Frigg som regulerer bruken av flombelysning iht rammetillatelsen og  igangsettingstillatelsen med dispensasjonen fra gjeldende regulering.

En slik bruksavtale må, slik vi ser det, være ett vilkår for at brukstillatelse innvilges og før banen tas i bruk høst- og vinterstid.

Vi ber vennligst om å få tilsendt ett utkast til en slik bruksavtale, og representanter fra Beboergruppen deltar også gjerne i ett orienterende møte om saken.

Med vennlig hilsen på vegne av

Beboergruppen Marienlyst og Frøen og Marienlyst Park Boligsameie

ARVE FINKENHAVN