Endret: 11 feb 2020     Opprettet: 3 aug 2017

TØRTEBERG II - kunstgressbane - FØLG DEN LANGE SAKSGANGEN HER. "Men nå er ballen lagt død!"

(foto:Google)

Se de siste saksdokumenter her (nyeste korrespondanse/utspill øverst):

09.02.2020

Fylkesmannen besvarer omgjøringsbegjæring - Oslo - 38/27 - Suhms gate 36 A og B - klage igangsettingstillatelse idrettsanlegg.

KLIKK her for å lese Fylkesmannens svar om ulemper vedrørende lysmastene

21.12.2019  "Da legger vi ballen død!"

Da har fylkesmannen behandlet vår klagesak for tredje gang, og opprettholdt sitt tidligere vedtak, som er endelig uten videre klagemulighet. Dette er selvsagt meget trist og leit, men ikke overraskende, da prosjektet opprinnelig ble politisk vedtatt og pengene bevilget i 2010 av den gang byråd Ola Elvestuen. Vår kamp er desverre tapt. Vi oppnådde kun å forsinke tiltaket i 5 år, men det var forsøket verd. I fylkesmannens vedtak fremgår at embetet ikke har behandlet våre innsigelser om saksbehandlingsfeil iht plan- og bygningslovens § 19, spesielt 19-2. For egen del “legger jeg nå ballen dø”, for å bruke fotballspråk, og takker spesielt deltagerne i Beboergruppen Marienlyst og Frøen for ett fint samarbeid i forsøket på å stoppe den nye kunstgressbanen.

Vi får håpe at at “parken” rundt banen blir bra og til glede for andre brukere av Tørteberg enn bare fotballspillere.

Da ønsker jeg tilslutt alle en fin førjulstid og en riktig God Jul !!  Beste hilsen fra

ARVE FINKENHAVN

KLIKK HER FOR Å LESE Fylkesmannens brev

 

25.11.2019

KLAGESAK TIL AVGJØRELSE AV FYLKESMANNEN - Sumhsgate 36 A-B - Tørteberg II kunstgressbane.

Ref.: 2018/1981-7 FM-J og 2019/51343 ved seniorrådgiver Erlend Ottersen.

Vedlagt oversendes vårt innspill i ovennente klagesak til behandling. Referanse PBE saknr. 201505539-141.

Ønskes ytterligere opplysninger i saken vennligst kontakt undertegnede.

Med vennlig hilsen for

Beboergruppen Marienlyst og Frøen og Marienlyst park Boligsameie

ARVE FINKENHAVN

KLIKK HER for å lese brevet til Fylkesmannen

---------------------------------------------------------------------------

FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN

PB 325, 1502 MOSS.  

e-post: fmovpost@fylkesmannen.no                                                                                                                                                                                                                           

OSLO 21.10.2019.

KLAGESAK TIL AVGJØRELSE AV FYLKESMANNEN – SUHMSGATE 36 A-B, OSLO.           VURDERING AV HABILITET ETTER FORVALTNINGSLOVENS KAPITTEL II.

Referanse til Plan - og bygningsetaten saknr. 201505359-141. Eiendom 38/27/0/0.

Jeg viser til mottatt kopi av brev til Fylkesmannen datert 17.10.2019 fra Oslo kommune, Plan - og bygningsetaten vedrørende ovennevnte klagesak.

Klagesaken har 2 ganger tidligere blitt behandlet av Fylkesmannen i 2016 ( ref. 2016/1228-14 FM-J) og 2018 (2018/1981-7 FM-J). Det er derfor nærliggende å stille spørsmål om Fylkesmannen er inhabil – ugild i henhold til Forvaltningsloven kapittel II til å behandle saken en 3.gang. Saksbehandlere i klagesakene har vært seniorrådgiverne Erland Ottersen og Marius Vamnes, samt avdelingsdirektør Odd Meldal.

Da vi som klagere har rettslige klageinteresser, slik vi har opplyst tidligere, og vi fortsatt hevder og vil fremføre at den saksbehandling som ble gjennomført i 2018 av Fylkesmannen er feil både med hensyn til selve dispensasjonssøknaden og faktagrunnlag etter gjeldende reguleringsbestemmelser.

Vi krever derfor at Fylkesmannen, før saken tas til behandling, må vurdere sin egen habilitet om embetet kan behandle den samme saken enda en gang til. Embetets egen juridisk avdeling for plan - og byggesaker er begrenset, og saksbehandlerne kan synes å være bundet opp av sine tidligere konklusjoner i klagesaken, som har pågått over flere år. Etter vanlige rettsprinsipper og normal folkelig oppfatning av habilitet vil vi sterkt anmode om at ett annet fylkesmannsembete oppnevnes som stedfortreder / settefylkesmann, slik at vi får en ny og uavhengig juridisk vurdering.

Hvis Fylkesmannen Oslo og Viken allikevel tar saken opp til egen ny vurdering, eller varsel om settefylkesmann er mottatt, vil vi omgående oversende og klargjøre våre argumenter for den feilaktige saksbehandling vi mener er lagt til grunn i klagesaken med ref.: 2018/1981-7 FM-J til oppnevnt embete.

Kopi av dette brevet sendes også til PBE, Sivilombudsmannen og Kommunaldepartementet.

Med vennlig hilsen for

Beboergruppen Marienlyst og Frøen og Marienlyst Park Boligsameie

Arve Finkenhavn

--------------------------------------------------------------

HASTESAK – VARSEL OM ULOVLIG TILTAK.

Til postmottak@pbe.oslo.kommune.no    dato: 30.08.2019

Det vises til etatens brev av 28.08.2019 til ansvarlig søker Multiconsult ASA med ref. 201505539-128 om klage på igangsettingstillatelse. Kopi er sendt tiltakshaver Bymiljøetaten og klagerne.

Herved varsles at byggearbeidene er igangsatt i strid med ovennevnte brev før ny behandling i PBE eller Fylkesmannen er foretatt. Se vedlagte bilder av utstikking og tilkjørte gjerdeelementer for tilrigging datert 29.08.2019. Vi krever at PBE umiddelbart gir tiltakshaver stoppordre inntil klagesaken er ferdigbehandlet iht gjeldende lovverk og forskrift.  Kopi av denne epost er sendt de ansvarlige byråder, tiltakshaver og ansvarlig søker, samt Marienlyst Vel til orientering.

Med vennlig hilsen for Beboergruppen Marienlyst og Frøen og Marienlyst Park Boligsameie

ARVE FINKENHAVN

Brevet er vedlagt bilder som viser at arbeidet er igangsatt med gjerdeelementer og oppstikking (Se bildene som er merket med datoen de er fotografert nederste høyre hjørne).

-----------------------------------

25.07.2019

Til: postmottak@pbe.oslo.kommune.no

Hei.

Jeg bekrefter herved at kopi av etatens brev av 24.07.2019 til ansvarlig søker Multiconsult ASA er mottatt.

I sakens anledning er vi kjent med at søknad om IG for oppføring av ny kunstgressbane på Tørteberg friareal er innsendt for planlagt oppstart av byggearbeidene 1.august 2019.
Kunstgressbaner er den senere tid sterkt fokusert i media på grunn av stor forurensingsfare fra mikroplast.
Videre er det sendt ut forslag til nye forskrifter om kunstgress med høringsfrist 31.oktober 2019, samt at totalforbud fra 2022 utredes i EU.

Vår protest og klage til Fylkesmannen OV ble feilaktig aldri behandlet som en dispensasjonssøknaden fra gjeldende regulering, slik det ble søkt om fra tiltakshaver Bymiljøetaten etter pbl`s §19.

Det er derfor på sin plass, slik vi ser det, at PBE nå på eget grunnlag, som habil etat, på nytt vurderer om Tørteberg friareal med naturgress virkelig skal erstattes med skadelig kunstgress.
Alle brukere, barn og unge og allmenheten generelt som daglig benytter området til variert friluftsliv og uorganisert trening, spill og lek vil glede seg stort hvis Tørteberg kan beholdes slik det er i dag.

DET ER IKKE FOR SENT ELLER EN SKAM Å SNU.


Med vennlig hilsen på vegne av
Beboergruppen Marienlyst og Frøen og Marienlyst Park Boligsameie

ARVE FINKENHAVN

(Vedlagt kopi av brev som finnes i korrespondansen under: Opphør av inhabilitet )

-----------------------------------

Kopi av brev om at PBE nå er habil til å behandle Tørtebergsaken, da Ellen de Vibe er gått over i pensjonistenes rekker.

Med vennlig hilsen

ARVE FINKENHAVN
Gydas vei 18, 0363 Oslo
Tlf. 971 44 049
e-post : fintec@online.no.

-----Opprinnelig melding----- From: postmottak@pbe.oslo.kommune.no
Sent: Wednesday, July 24, 2019 11:45 AM
To: fintec@online.no
Subject: PBE-201505539-116 - Opphør av inhabilitet - Suhms gate 36 A-B

Vedlagt følger brev fra Plan- og bygningsetaten. Brevet skal betraktes som et originalt dokument. Papirdokument vil ikke bli ettersendt.

Med vennlig hilsen
Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten


Vedlegg:
    Opphør av inhabilitet - Suhms gate 36 A-B (Hoveddokument, )

-----------------------------------------

Til: postmottak@kmd.dep.no

18.07.2019

KLAGEMULIGHET på vedtak fra Fylkesmannen Oslo Viken etter begjæring om omgjøring.

Ref.:sak 17/5420-4. Saksbehandler Øyvind Andre Kikut

 

Jeg forespør herved på vegne av mange, om departementet kan være klageinstans etter Forvaltningslovens kap.VI for vår klage på Fylkesmannens nye vedtak om ikke å behandle vår omgjøringsbegjæring.

Til orientering vedlegges svarbrev fra Fylkesmannen og kopi av utarbeidet midlertig forføyning fra advokat Cato Myhre, Langseth Advokatfirma, som foreløpig ikke er sendt til Oslo Byfogdembete.

Vi er takknemlig for departementets snarlige tilbakemelding, om vår klage kan overprøves av departementet som klageinstand, da vi primært ikke ønsker å ta rettslige skritt i klagesaken, som har pågått i over 5 år.

Oslo kommune ved tiltakshaver Bymiljøetaten planlegger å starte opp anleggsarbeidene 1.august 2019, uten hensyn til almenhetens bruk av Tørteberg friareal oppført på  ByantikvarensGule Liste.  Ref. også sak PBE- 201505539.

Med vennlig hilsen på vegne av

Beboergruppen Marienlyst og Frøen og Sameiet Marienlyst Park

Vedlegg:

KLIKK for Begjæring

KLIKK for Fylkesmannens svar

ARVE FINKENHAVN

----------------------------------------------

Re: SAKNR PBE - 201505539, EBY - 15/3940 - 16/15142. TØRTEBERG II kunstgressbane.

Dato 30.06.2019

Til: postmottak@kld.dep.no

Hei igjen statsråd Ola Elvestuen.Jeg så kveldsnytt i går kveld og intervju med deg om kunstgressbaner. Du var veldig flink til å trikse med ball, og du har sikkert vært aktiv fotballspiller tidligere.

Det som er viktig for oss er at Tørteberg II kunstgressbane ikke bygges, men at den flotte naturgressletta bevares for friluftsliv og annen uorganisert aktivitet, og selvsagt for 5-er og 7-er fotball for barn og unge.

Voksne fotballspillere har jo allerede tilgang til Tørteberg I, Marienlystbanen og Frogner stadion. 

Anleggstart for Tørteberg II må avlyses inntil byggesaken er vurdert rettslig og det er avholdt muntlige forhandlinger med Bymiljøetaten Oslo kommune ved byråd for miljø Arild Hermstad.

Som fremført mener vi at Fylkesmannen ikke har behandlet klagesaken på en forsvarlig måte.

Jeg er klar over at du vanskelig kan svare selv på vår henvendelse, men ber om at noen i departementet gir en tilbakemelding.

Med vennlig hilsen på vegne av

Beboergruppen Marienlyst og Frøen og Marienlyst Park Boligsameie

ARVE FINKENHAVN
e-post : fintec@online.no.

From: Arve Finkenhavn

Sent: Monday, June 24, 2019 10:59 AM

To: postmottak@kld.dep.no

Subject: SAKNR PBE - 201505539, EBY - 15/3940 - 16/15142. TØRTEBERG II kunstgressbane.

Kjære Ola Elvestuen.

Jeg tillater meg høfligst å tilskrive deg om en sak, jeg har brakt i erfaring at du kjenner godt til fra din tid som byråd i Oslo kommune, nemlig etablering av enda en kunstgressbane på TØRTEBERG FRIAREAL.

Ut fra de opplysninger som foreligger ble det i 2010 bevilget 10 millioner kroner til oppføring av kunstgressbane 2, senere øket til 15 millioner, allerede 5 år før søknad om tiltak ble innsendt til PBE i 2015.

Du er sikkert kjent med at Tørtebergfeltet er en del av den grønne Blindernaksen oppført på Byantikvarens Gule Liste over bevaringsverdige anlegg med svært kulturminneverdi som et viktig og historisk byplangrep.

Byantikvaren har i forbindelse med regulering og planlagt utbygging av Majorstuen sporområdet fremmet et eget forslag som ivaretar Tørteberg som et naturlig friområde som en del av den grønne aksen fra Frognerparken.

Ved å erstatte alt naturgresset på det flotte friarealet med miljøskadelig kunstgress, vil man fortrenge alle andre enn fotballspillere fra å bruke området, som idag benyttes daglig av almenheten til friluftsliv, uorganisert trening og idrett.

Spesielt barn og unge, studenter og beboere fra store deler av Oslo bruker det flotte friområdet både sommer som vinter til mange slags fritidsaktiviteter. 

Tiltaket vil virke sterkt ekskluderende for almenheten ved at alt naturgress fjernes, og erstattes med forurensende og skadelig kunstgress, samt at det også er planlagt 6 stk 16m høye lysmaster og 6 m høye ballnett.

Protest og klage fra mer enn tusen beboere i nærområdene på Frøen, Marienlyst og Majorstua har pågått løpende i over 5 år, og saken har vært 2 ganger til behandling hos Fylkesmannen til behandling.

Bymiljøetaten Oslo kommune fikk i 2018 innvilget rammetillatelse etter vår vurdering på feil saksbehandling, da pbl`s § 19 ikke er hensyntatt ved dispensasjonssøknaden. 

De berørte beboerne og naboer har derfor anmodet om bistand fra advokat Cato Myhre, slik det fremgår av vedlagte brev til ansvarlig byråd Hanna E. Marcussen.

Bymiljøetaten har sendt ut prosjektet via doffin.no for tilbudsinnhenting, og  planlagt oppstart av anlegget er satt til 1.august 2019, så en ny vurdering av saken haster for alle som blir berørt.

Jeg ber derfor vennligst om at du Ola Elvestuen, som klima- og miljøminister, kan vurdere om den innvilgede rammesøknaden er forsvarlig behandlet etter gjeldende regulering og plan-og bygningslovens forutsetninger i § 19, 19-2 om dispensasjon.

Kopi av min henvendelse til deg sendes også til kulturminister Trine Skei Grande, da hun tidligere også er orientert om saken.

Da håper vi på en snarlig tilbakemelding fra deg.

Med vennlig hilsen

på vegne av mange 

ARVE FINKENHAVN
e-post : fintec@online.no.

 

From: Arve Finkenhavn

Sent: Saturday, June 22, 2019 2:04 PM

To: PBE Postmottak ; Postmottak EBY ; postmottak@bym.oslo.kommune.no

Subject: SAKNR PBE - 201505539, EBY - 15/3940 - 16/15142. TØRTEBERG II kunstgressbane.

 

Jeg viser til vår tidligere klage og protest mot at ovennevnte anlegg har fått innvilget rammetillatelse med bakgrunn i pbl § 19, spesielt at 19-2 ikke er vurdert av Fylkesmannen.

Vi er kjent med at tiltaket er utsendt på tilbudskonkuranse, og at planlagt oppstart er satt til 1.august 2019 med ferdigstillelse 1.desember 2019.

Det er tidligere varslet rettslige skritt, og jeg vedlegger derfor kopi av brav fra advokat Cato Myhre til byråd Hanna E. Marcussen, som bes utlagt i saksinnsyn.

Anleggsarbeidet kan ikke startes opp før møtet med byråd Marcussen er avholdt, eventuelt også etter behandling i Namsretten, da tilbakeføring vil påføre kommunen betydelige og unødige kostnader.

Vi anmoder igjen Bymiljøetaten om å trekke søknaden, og heller oppruste Tørteberg friareal med naturgress, istedet for å bruke 15 millioner på forurensende og miljøskadelig kunstgress.

Bruk heller midlene til glede for almenheten, spesielt barn og unge, istedet for at kun fotballspillere skal kunne benytte området. 

Med vennlig hilsen for

Beboergruppen Marienlyst og Frøen og Marienlyst Park Boligsameie.

ARVE FINKENHAVN
 

 

 

---------------------------

Til

Byråd Arild Hermstad og 3 byrådsekretærer - MDG

Jeg viser til tidligere kontakt i ovennevnte byggesak om ny kunstgressbane på Tørteberg friareal, som er del av den grønne Blindernaksen.

Advokat Cato Myhre har på vegne Beboergruppen m.fl. sendt brev til byråd Hanna Marcussen med kopi til byråd Arild Hermstad, som her vedlegges på nytt.

Nedenstående svar fra byrådsekretær Marie Loe Halvorsen viser at rette vedkommende for saken er byråd er Arild Hermstad, og vi ber derfor om at det kan avholdes ett snarlig møte med byråden. Møtet er som det fremgår av advokat Myhre sin henvendelse svært viktig for byggesaken, da våre protester og klagesaken har pågått i mer enn 5 år.

Bymiljøetaten som tiltakshaver planlegger oppstart av anleggsarbeidene 1.august 2019, og vil frata almenheten adgang til Tørteberg sine naturlige grønne arealer, som daglig er i bruk til alt annet enn organisert fotball.

Byråden er sikkert kjent med at fotballklubben Frigg allerede har 3 kunstgressbaner de benytter innen 5 min gange fra sitt klubbhus på Tørteberg. Det må være grenser for hvor mange baner Frigg har behov for.

Kunstgress er som alle vet i 2019 skadelig og miljøforurensende, og som det fremgikk av TV2 sin nylige reportasje og intervju med statsråd Ola Elvestuen ikke mulig å gjenvinne. Ved utskifting etter 7-8 år dumpes kunstgresset i naturen.

Det presiseres at vår protest er faglig begrunnet ut fra at rammetillatelsen er gitt ved dispensasjon fra gjeldende regulering uten hensyn til forutsetningene i pbl`s §19, spesielt 19-2 hvor fordelene ved å gi tillatelse skal veies tungt opp mot de ulemper tiltaket medfører.

Se vedlagte utsnitt kap. 19 og dispenssjonsveilederen tilkap 19, samt veileder om kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Frogner bydel. Vi anser Fylkesmannens vedtak er fattet på feil grunnlag.

Da ferien for mange nærmer seg, håper vi at det er mulig å få til ett møte i løpet av neste uke, slik at en saklig gjennomgang av saken på byrådsnivå er mulig uten domstolenes medvirkning.

Vi ber høfligst om en rask tilbakemelding, og tilpasser oss selvsagt byrådens timeplan.

Med vennlig hilsen på vegne av

Beboergruppen Marienlyst og Frøen og Marienlyst Park Boligsameie

ARVE FINKENHAVN

 

 

-------------

From: Marie Helene Loe Halvorsen

Sent: Friday, June 28, 2019 10:26 AM

To: Arve Finkenhavn

Cc: Cato Myhre

Subject: SV: SAKNR PBE - 201505539, EBY - 15/3940 - 16/15142. TØRTEBERG II kunstgressbane.

Hei,

Vi kan ikke se at det er hensiktsmessig med noe møte her i sakens anledning.

Det er som kjent Bymiljøetaten under Byrådsavdeling for miljø og samferdsel som er tiltakshaver.

Endelig forvaltningsmessig vedtak i saken er truffet av Fylkesmannen og vi forholder oss til dette.

Med vennlig hilsen

Marie Loe Halvorsen Byrådssekretær (MDG)

+47 916 43 732

Byrådsavdeling for byutvikling

oslo.kommune.no

Sentralbord: 21 80 21 80

--------------

Fra: Arve Finkenhavn [mailto:fintec@online.no]
Sendt: onsdag 26. juni 2019 10:42
Til: Marie Helene Loe Halvorsen
Kopi: Cato Myhre
Emne: Fw: SAKNR PBE - 201505539, EBY - 15/3940 - 16/15142. TØRTEBERG II kunstgressbane.

Byrådsekretær Marie Loe Halvorsen.

Jeg hart forsøkt å ringe deg og sendt deg svarmelding på din sms til meg.

Da jeg antar at du ikke har sett det brevet som vår advokat har sendt til byråd Hanna E. Marcussen, oversender jeg dette til din orientering og oppfølging.

Som det fremgår av brevet er det svært viktig at vi får møte byråden før ferien, da Bymiljøetaten planlegger å starte anleggsarbeidene 1. august 2019.

Hvis møtet ikke kan avholdes inne 1 ukes tid ser vi oss desverre som varslet, må vi desverre ta rettslige skritt ved midlertidig forføyning for å avverge en katastrofe og ett overgrep mot almenheten og vanlige folks behov for bynære og grønne friarealer.

Jeg ber om at du som byrådsekretær gir meg en omgående tilbakemelding om når møtet med byråden kan avholdes. Vi tilpasser oss selvsagt byrådens tidsplan.

På forhånd takk og ha en fortsatt fin dag.

Med vennlig hilsen for

Beboergruppen Marienlyst og Frøen og Marienlyst Park Boligsameie

ARVE FINKENHAVN

-------------------

From: Arve Finkenhavn

Sent: Saturday, June 22, 2019 2:04 PM

To: PBE Postmottak ; Postmottak EBY ; postmottak@bym.oslo.kommune.no

Cc: Byantikvaren ; Byråd Hanna Marcussen ; Byråd Rina Mariann Hansen ; Cato Myhre ; CATHARINA VOGT ; Ebbe Astrup ; Hildegunn Waal ; MAGNE NILSEN ; STYRET I PARK ; OLA KVISGAARD ; Pia Farstad von Hall ; Birgit Skarstein ; MARIENLYST VEL

Subject: SAKNR PBE - 201505539, EBY - 15/3940 - 16/15142. TØRTEBERG II kunstgressbane.

Jeg viser til vår tidligere klage og protest mot at ovennevnte anlegg har fått innvilget rammetillatelse med bakgrunn i pbl § 19, spesielt at 19-2 ikke er vurdert av Fylkesmannen.

Vi er kjent med at tiltaket er utsendt på tilbudskonkuranse, og at planlagt oppstart er satt til 1.august 2019 med ferdigstillelse 1.desember 2019. Det er tidligere varslet rettslige skritt, og jeg vedlegger derfor kopi av brav fra advokat Cato Myhre til byråd Hanna E. Marcussen, som bes utlagt i saksinnsyn. Anleggsarbeidet kan ikke startes opp før møtet med byråd Marcussen er avholdt, eventuelt også etter behandling i Namsretten, da tilbakeføring vil påføre kommunen betydelige og unødige kostnader.

Vi anmoder igjen Bymiljøetaten om å trekke søknaden, og heller oppruste Tørteberg friareal med naturgress, istedet for å bruke 15 millioner på forurensende og miljøskadelig kunstgress. Bruk heller midlene til glede for almenheten, spesielt barn og unge, istedet for at kun fotballspillere skal kunne benytte området.

Med vennlig hilsen for

Beboergruppen Marienlyst og Frøen og Marienlyst Park Boligsameie.

ARVE FINKENHAVN


-------------------------------------------

From: Marte Muan Sæther

Sent: Tuesday, June 25, 2019 3:35 PM

To: mailto:fintec@online.no

Subject: 201400033 38/27 Friggfeltet / Tørteberg - prosjekt kunstgressbane

Vi viser til din e-post av 08.06.2019 med anmodning om fornyet vurdering av kunstgressbane i Blindernaksen.

Byantikvaren uttalte seg til tiltaket 28.06.2014. Vi gjentar vår vurdering:

Byantikvaren mener at den grønne delen av Blindernaksen ikke bør bebygges eller innskrenkes på annen måte. I dag brukes område som fotballbane. Byantikvaren vil ikke motsette seg etablering av kunstgressbane såfremt tiltaket ikke medfører store terrengendringer i forhold til dagens situasjon. Men vi er mer kritisk til ballnettene. Hvis disse blir liggende på tvers av aksen vil de redusere opplevelsen av den åpne siktlinjen som grøntdraget var tiltenkt. Byantikvaren anbefaler at ballnettene tas ut av prosjektet.

Når det gjelder denne saken har Byantikvaren vært opptatt av Blindernaksen som plangrep – en grønn, ubebygget akse. Ønsket om juridisk vern er videreført i Byantikvarens alternativ i plansaken som omhandler Majorstuen sporområde. En kunstgressbane innenfor aksen vil imidlertid ikke svekke aksens verneverdi, så fremt tiltaket ikke medfører vesentlige terrenginngrep, etablering av oppstikkende elementer av dominerende karakter eller byggverk. Hvorvidt tiltaket vil kunne være ekskluderende for andre brukere av grøntdraget er ikke et tema som berører kulturminneinteressene.

Vi minner om at Byantikvaren er Plan- og bygningsetatens rådgiver i saker som omhandler kulturminner. Byantikvaren har ingen vedtaksmyndighet, og heller ingen klagerett i byggesaker etter plan- og bygningsloven.

Med hilsen
Marte Muan Sæther                                       

i samråd med                                   

Thomas Overvaag Lie
fung. avdelingsleder                                                                                                         

antikvar
+47 957 63 336

Byantikvaren

Avdeling vest
oslo.kommune.no
Sentralbord: 482 30 417 

www.byantikvaren.oslo.kommune.no

-------------------------------------------------------------

Her er en nyttig veileder fra Miljødirektoratet.

KLIKK HER for å lese Miljødirektoratets veileder:

Kartlegging og verdsetting av friluftslivs-områder.

 

05.03.2019  Brev til EBY

Ref.: EBY ved seksjonsleder Tone Marlen Flø, seniorkonsulent Anne-Kristine Lorange Østby. Etatens brev av 13.09.2018.

Jeg viser til vår tidligere protest og klage på ovennevnte tiltak, som har desverre har fått godkjent sin rammesøknad via dispensasjon etter pbl § 19.

Etter vårt syn har det i forbindelse med planforslaget til utbygging av Majorstuen knutepunkt og sporområde kommet tungtveiende og viktige nye forutsetninger for å skrinlegge utbygging av Tørteberg friareal med enda en forurensende kunstgressbane.

Planforslaget inneholder som kjent utbygging av ett betydelig antall boliger, som krever tilgang til nære naturlige grøntområder. I alle de 3 bebyggelsesalternativ legges det sterk vekt på grønnstruktur og parkområder for beboerne.

Spesielt i tett bebyggede byområder er det viktig å sikre tilgang til naturlige grønne friarealer for barn og unge, og alle andre beboere for friluftsliv og rekreasjon, lek og uorganisert trening og idrett. Gjeldende regulering for Tørteberg friområde er friareal-park-grønnstruktur.

Et meget viktig grep i alle planforslagene er er Ny grønn forbindelse mellom Tørteberg og Frognerparken/Frognerdammen ved at Blindernaksen skal forsterkes og sikre en grønn og mulig blågrønn kopling til Tørteberg friareal.

Spesielt Byantikvarens forslag forsterker denne forbindelsen, da Tørteberg som kjent er oppført på Byantikvarens Gule Liste over Bevaringsverdige anlegg med svært høy kulturminneverdi.

Den planlagte utbygging av NRK – tomten med et betydelig antall nye boliger vil ytterligere forsterke behovet for grønnstruktur i i nærområdet Majorstuen, Marienlyst og Frøen med Tørteberg som midtpunkt for fremtidige generasjoner av barn og unge.

Enda en kunstgressbane vil legge beslag på hele Tørteberg friareal med naturlig gress fra Slemdalsveien til Suhmsgate, og fortrenge barn. unge og beboere i nærmiljøet fra å utøve vanlig friluftsliv og rekreasjon.

Det må nevnes at i planforslaget fra NRK er det foreslått et idrettsanlegg med innendørs kunstgressbane, som fotballklubben Frigg vil nyte godt av spesielt i vinterhalvåret i tillegg til de 2 de allerede benytter utendørs, også vinterstid.

Selv om begge disse planforslag har en tidshorisont på 5 – 10 år, er det meget viktig at all grønnstruktur og friareal sikres nå for fremtidige generasjoner og før det er for sent.

Vi vil sterkt anmode tiltakshaver, Oslo kommune ved Bymiljøetaten, om å tenke langsiktig og defor trekke rammetillatelsen og skrinlegge planene om å realisere anlegget TØRTEBERG II ny kunstgressbane hensett til den planlagte boligutbygging på Majorstuen knutepunkt og sporområde og NRK – tomten.

Vi ber om denne e-post legges ut i saksinnsyn PBE.

Med vennlig hilsen for

Beboergruppen Marienlyst og Frøen og Marienlyst Park Boligsameie

ARVE FINKENHAVN

-------------------------------------------------------------------

 

Sivilombudsmannens brev av 17.12.2018:

Klikk her for å se brevet

-------------------------------------------------------------------

Til: Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>  datert 01.12.2018

Ref.: saksbehandler seniorrådgiver Sigrid Marie Fæhn Oftebro.

Jeg viser til Sivilombudsmannens brev av 22.11.2018 som svar på min klage av 09.09.2018 vedrørende ovennevnte sak 2018/3362. Se vedlegg.

Det er med stor undring og forbauselse jeg ser at Sivilombudsmannen ikke finner grunnlag for å iverksette nærmere undersøkelser i saken, eller foreta egne vurderinger, men kun forholder seg til Fylkesmannens vedtak.

Min klage ble nettopp fremsatt for å overprøve vedtaket fra Fylkesmannen, som jeg hevder er fattet på feil grunnlag og forutsetninger. Det var derfor svært viktig for meg at vedtaket skulle overprøves juridisk av Sivilombudsmannen.

De faktiske forhold i klagesaken er at Oslo kommune ved Bymiljøetaten har søkt dispensasjon fra Plan- og bygningslovens § 19, 19-2, fordi etaten ønsket å oppføre enda en kunstgressbane for Fotballklubben Frigg på Tørteberg friområdet, fordi etaten vurderte selv også mente at tiltaket var i strid med gjeldende reguleringsbestemmelser. Etaten søkte derfor om dispensasjon for det planlagte tiltaket. Dette også fordi Tørteberg friområde er en del av Blindernaksen anført på Byantikvarens Gule liste.

Fylkesmannen har  i det hele tatt ikke drøftet dispensasjonssøknaden, men kun kommet fram til at det er lovlig å bygge idrettsanlegg på regulerte friområder, uten særskilt faktisk å drøfte hvilke ulemper og skader anlegget vil påføre andre brukere av friområdet til friluftsliv og uorganisert lek og idrett og mangeartet trening for folk i alle aldre. Det er i vedtaket kun ensidig vektlagt organisert fotballspill, som er sterkt privatiserende for en brukergruppe. Pbl § 19 sier klart at ulempene for de tiltaket går utover, skal være klart større enn fordelene ved å innvilge dispensasjonen.

Undertegnede, og alle som siden 2015 har vært involvert i klagesaken via Marienlyst vel og Beboergruppen Marienlyst og Frøen, er dypt skuffet over at Sivilombudsmannen ikke har funnet grunn for å vurdere det reelle innhold i klagen.

Jeg ber derfor opplyst om de videre klagemuligheter som foreligger i saken, og om hvor klagen på ombudsmannens mangelfulle saksbehandling skal rettes.

Avslutningsvis opplyses at kopi av min klage sendes til Oslo kommune ved ordfører og 3 aktuelle byråder, samt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Klima-og miljødepartementet og Kulturdepartementet som ansvarlige for plan og bygg, miljø og idrett.

Med vennlig hilsen

ARVE FINKENHAVN

......................................................

Svarbrev / reaksjon fra EBY på klage til Sivilombudsmannen.  KLIKK HER

----------------------------------------------

En klage v. Arve Finkenhavn i ovennevnte sak er sendt til Sivilombudsmannen for en uavhengig, objektiv og juridisk vurdering, og krever derfor at tiltaket stilles i bero inntil Sivilombudsmannens vedtak foreligger.

"Min klage skal ha oppsettende virkning, da Fylkesmannens vurdering, etter mitt syn, er mangelfull hensett til gjeldende lover og forskrift, og vedtaket kan bli satt til side med krav om ny behandling."

REF.: VEDTAK i klagesak om idrettsanlegg Suhmsgate 36 A og B datert 22.08.2018 -  Fylkesmannen OA – sak 2018/1981-7 FM-J.

Det vises til mottatt vedtak i ovennevnte klagesak, som jeg hevder ikke er tilstrekkelig vurdert iht pbl`s § 19, spesielt 19.2, som er vedlagt, samt Fylkesmannens egen Dispensasjonsveileder.

Fylkesmannen har ikke på noen måte foretatt en forsvarlig bred nok og samlet vurdering av fordeler og ulemper en ny kunstgressbane vil medføre for alle brukere av Tørteberg friområde.

§ 19.2 sier klart at fordelene ved å innvilge dispensasjon skal være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, og det skal legges særlig vekt på konsekvenser for helse,miljø,jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet.

Det er heller ikke hensyntatt Byantikvarens vurdering av tiltaket i brev til undertegnede datert 18.01.2018, og som var vedlagt dispensasjonssøknaden og klagesaken.

Byantikvaren mener at den grønne delen av Blindernaksen ikke bør bebygges eller innskrenkes på annen måte, og er positiv til at Tørteberg friareal- park-grønnstruktur reguleres til hensynsone for bevaring av kulturmiljø, og vil tilrå omregulering til bevaring.

Jeg har tidligere i klagesaken varslet at alle klagere rettslige klageinteresser, og varsler herved igjen at søksmål mot Oslo kommune ved Bymiljøetaten som tiltakshaver er under juridisk vurdering. Videre kreves at denne e-post legges ut i saksinnsyn PBE.

Med vennlig hilsen på vegne av flere.

ARVE FINKENHAVN

--------------------------------------------------

KLIKK HER: Brev fra Arve Finkenhavn datert 29.08.2018 til Oslo kommune

det varsles om at søksmål mot Oslo kommune ved Bymiljøetaten som tiltakshaver er under juridisk vurdering.

Vedlegg 1 til dette brevet

Vedlegg 2 til dette brevet

 

......................................................................

 

KLIKK HER: Fylkesmannens brev av 22.08.2018 med fylkesmannens avgjørelse

REF.: Saksnr. 2018/1981-3 FM-J. Saksbehandler Erland Ottersen. Fylkesmannens brev av 06.02.2018 til partene i klagesaken.

Det vises til tidligere innsendte dokumenter i ovennevnte klagesak, hvor vi har påpekt den feilaktige saksbehandling, som EBY/PBE har utvist ved fortolkning av pbl`s regler om dispensasjon fra gjeldende reguleringsbestemmelser, spesielt § 19.

Videre har vi henvist til Byantikvarens primære ønske om å opprettholde Tørteberg som friområde – grøntareal, som er oppført på Byantikvarens GULE LISTE over bevaringsverdige anlegg, og som derfor krever en svært streng fortolkning av pbl ved innvilgelse av dispensasjoner.

Med bakgrunn i de nye regler for avvanning kunstgressbaner må oppfylle, og den mediedekning som den senere tid har fokusert på den miljøforurensing fra mikroplast som kunstgressbaner forårsaker i naturen og samfunnet generelt, er det uforståelig at Oslo kommune på vegne av fotballklubben Frigg vil presse gjennom enda en kunstgressbane på Tørteberg i tillegg til de 3 baner som Frigg allerede disponerer.

Det er nærmest utrolig at at det rødgrønne byråd med ansvarlig byråd Hanna Marcussen fra MDG ikke stopper prosjektet, som har versert i kommunen siden 2010. Se vedlagte brev.

For å vise hvordan virkeligheten ser ut på Tørteberg I kunstgressbane i disse dager vedlegger jeg 2 fotos til orientering. Man behøver ikke være forsker for å se at dette ikke er bra for miljøet.

Vi anmoder Fylkesmannen spesielt om å vurdere den miljøbelastning kunstgressbaner påfører samfunnet, i tillegg til fortolkning av §19 i pbl.

Med vennlig hilsen for

Beboergruppen Marienlyst og Frøen og Marienlyst Park Boligsameie

ARVE FINKENHAVN

KLIKK HER for bilde 

KLIKK ER for bilde 2

(Fotos: T.J. Brevik)

 

Ettersendelse av dokumenter fra EBY 06.02.2018:

Klikk her for å se brevet som ble oversendt Fylkesmannen som reaksjon på vår kommunikasjon under.

--------------------------------------

30.01.2018   REF.: EBY - 17/43257 – saksbeh.; Anne-Kristine Lorange Østby.

Det vises til EBY`s oversendelse av 23.01.2018 med vedlegg til Fylkesmannen i Oslo og Akershus vedrørende ovennevnte klagesak.  Fylkesmannen har tidligere behandlet  klagesaken med ref. 2016/12228-14 FM-J, med vedtak 21.12.2016 hvor kommunens første rammetillatelse ble opphevet. Tiltakshaver Bymiljøetaten har nå fått innvilget, tross massive klager fra naboer og velforeningen, dispensasjon fra gjeldende reguleringsbestemmelser, og ny rammetillatelse utstedt. Undertegnede har 18.01.2018 mottatt redegjørelse fra Byantikvaren som vedlegges til orientering og bes tatt inn som en del av vår nye klage. De nyere tids kulturminneverdiene i området knytter seg til grøntgraget som plangrep – Blindernaksen. Byantikvaren mener den grønne delen av Blindernaksen ikke bør bebygges eller innskrenkes på annen måte.

Bemerk spesielt Byantikvaren uttalelse om at Tørteberg er et grøntareal som er oppført på Byantikvarens Gule liste over Bevaringsverdige bygninger og anlegg.

Byantikvaren er positiv til Tørteberg friareal- park – grønnstruktur reguleres til hensynssone for bevaring av kulturmiljø.

Desverre har ikke Byantikvaren kapasitet til en omregulering,av området, men støtter fullt ut et privat initiativ og vil tilrå en regulering til bevaring.

Jeg ber herved om at det vedlagte brev fra Byantikvaren taes inn som endel av våre tidligere innsendte klager.

Med vennlig hilsen for etter fullmakt

Beboergruppen Marienlyst og Frøen og Marienlyst Park Boligsameie

ARVE FINKENHAVN

KLIKK HER for å lese Byantikvarens brev av 18.01.2018

----------------------------------------

Så er Tørteberg II kunstgressbane igjen oversendt Fylkesmannen for avgjørelse, der er det lang saksbehandlingstid, så det blir nok ingen avgjørelse før til høsten:

https://www.dropbox.com/sh/m24bsx0dqml1wnk/AAAI7HbdXrrJzRBDzUgAoExra?dl=0

---------------------------------------

http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2017176281&fileid=7596623

og  http://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2017170545&fileid=7576794

---------------------------------------

KLIKK HER for å lese Klima- og miljødepartementets svar datert 06.12.2017 (!) på vår henvendelse datert 31.08.2017

------------------------------------------------------------------------

KLIKK HER for å lese Innlegg på Miljø- og byutviklingskomiteen i Frogner bydel 05.12.2017

-------------------------------------------------------------------------

Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten oversender den 14.11.2017 et brev til Bydel Frogner hvor det vises til samarbeidsavtalen og sender byggesaken til uttalelse,

KLIKK her for å lese brevet

Den 22.11.2017 sender Arve Finkenhavn en e-post til bystyremedlem Pia Farstad Hall:

Hei igjen Pia.
Jeg viser til tidligere kontakt om ovennevnte sak. Som du ser av vedlegget prøver nå PBE og BYM å rette saksbehandlingsfeil ved å oversende kopi av rammetillatelsen for uttalelse fra Frogner bydel. Meget hendig har de utelatt det opprinnelige avslaget fra Fylkesmannen, og de massive klager som har fulgt saken fra dag 1, men viser bare til saksinnsyn.
Vi hadde satt pris på om du tar en prat med bydelslederen. Jeg regner med som en selvfølge at bydelen ikke ønsker å bygge ned friområder, spesielt når de strider mot alt av lover og regler, samt gjeldende reg.plan.
Både Marienlyst vel og undertegnede hadde for ca 1 år siden innlegg under åpen time i bydelen, så Frogner bydel bør være kjent med de protester vi har fremført.
Kunstgress og mikroplast som en stor del av årsaken til forurensing bør selvsagt ikke tillates, spesielt når tiltaket i prinsippet er ulovlig.
Vi er takknemlig for at du og Høyre igjen tar tak i saken, slik at vi får skrinlagt saken en gang for alle.

Mvh
på vegne av Beboergruppen Marienlyst og Frøen og Marienlyst Park Sameie.
Arve Finkenhavn

Det går også en e-post til Kittil Berdal Berg, overarkitekt Bydel Frogner:

Emne: Saksnr. 201505539-86 PBE. Tørteberg II - kunstgressbane. Brev av 14.11.2017 til Bydel Frogner fra PBE Oslo kommune.

Hei.
Jeg ber herved oppgitt tidspunkt for når ovennevnte sak vil bli behandlet i Bydel Frogner, da jeg ønsker å komme med innspill i åpen halvtime før vedtak i saken avgis.
Dette er en klagesak fra 2015, som tidligere er gikk medhold og rammetillatelsen er opphevet av Fylkesmannen, og som nå er gitt dispensasjon fra reg.bestemmelsene av EBY som setteetat for PBE, uten hensyn til de massive klager fra beboere på Marienlyst og Frøen, samt Marienlyst og Fagerborg Vel fra dag 1, altså i nær 2 år.

I link til saksinnsyn angitt i brevet fra PBE, ses sakens utvikling fra første gang søknad om å bygge ned friareal og grunnstruktur i bydelen i strid med gjeldende reg.bestemmelser og retningslinjer fra Miljøverndepartementet og Oslo kommunes egne forutsetninger for grunnstruktur i nære byområder.

Undertegnede representerer Beboergruppen Marienlyst og Frøen, samt Marienlyst Park Boligsameie, som alle har rettslige klageinteresser.
Jeg ønsker som sagt innledningsvis fremstilling i åpen halvtime, og ber om at tidspkt sendes meg pr. e-post.

Mvh
Arve Finkenhavn

Den 22. nov. 2017 kl. 18.37 skrev Kittil Berdal Berg <kittil.berg@bfr.oslo.kommune.no>:
 

Saken kommer opp i neste møte i miljø- og byutviklingskomiteen som skal være 5. desember og i påfølgende bydelsutvalgsmøte 12. desember.

-------------------------------------------------------------------

Til BPE Oslo kommune datert 13.09.2017:

Da klagefristen for ovennevnte tiltak er utsatt til 22.09.2017,oversendes herved på vegne av Marienlyst Park Boligsameie og Beboergruppen Marienlyst og Frøen tillegg til vår protest og klage datert 21.08.2017.

 

Vi vedlegger også kopi av oppslag i Dagbladet med intervju av klima- og miljøminister Vidar Helgesen og venstreleder Trine Skei Grande vedrørende kunstgressbaner og de alvorlige miljøproblemer disse påfører samfunnet generelt.

Statsråd Helgesen har også nylig latt seg intervjue av NRK TV Østlandssendingen ved åpningen av den nye kunstgressbanen på Voldsløkka.

Vedlegger også oppslag i media om den kreftfare kunstgress kan medføre for fotballspillere, spesielt målvakter.

 

Vi henleder også oppmerksom på den midlertidige barnehagen på Tørteberg, som nå er godkjent forlenget av Fylkesmannen OA fram til 31.12.2020.

Etter vår vurdering er vedtaket fattet på feilaktige forutsetninger uten hensyn til utstedt rammetillatelsen for Tørteberg II kunstgressbane.

Avslutningsvis vises til vår hovedprotest og klage datert 21.08.2017.

Med vennlig hilsen på vegne av

Marienlyst Park Boligsameie og Beboergruppen Marienlyst og Frøen

 

ARVE FINKENHAVN

Vedlegg:

KLIKK HER for å lese tillegg til klagen

KLIKK HER for å lese Aftenpostens artikkel datert 19.10.2017

KLIKK HER for Dagbladets artikkel datert 29.august 2017

----------------------------------------------

Til PBE Postmottak <postmottak@pbe.oslo.kommune.no> Postmottak EBY m/flere datert 21.08.2017:

På vegne av Marienlyst Park Boligsameie og Beboergruppen Marienlyst og Frøen oversendes herved vår protest og klage på ovennevnte vedtak med krav om opphevelse av godkjent dispensasjonssøknad og utstedt rammetillatelse for oppføring av Tørteberg II – ny kunstgressbane.

Tiltaket omfatter ett idrettsanlegg som krever betydelige terrengendringer, overvannshåndtering,16 m høye lysmaster og 6 m høye ballnett og asfaltert sikkerhetssone m.m., og medfører betydelig sjenanse, ulempe og tilsidesetting av beboere i nærmiljøet og bydelens faktiske bruk av friområdet Tørteberg. Rammetillatelsen er en privatisering av området kun for fotball o istrid med kommunale og statlige retningslinjer for friområder og grønnstruktur.

 

Vi krever at saken behandles på nytt av Fylkesmannen Oslo Akershus, da vedtaket inneholder saksbehandlingsfeil og er i strid med Fylkesmannens Veileder til pbl`s § 19, spesielt § 19-2. Videre kreves at saken eventuelt også behandles av Sivilombudsmannen.

Alle klagere har rettslige klageinteresser, og det varsles herved at rettlige skritt og søksmål vurderes. Vår klage skal således ha oppsettende virkning iflg Forvaltningslovens § 42.

Med vennlig hilsen på vegne av

Marienlyst Park Boligsameie og Beboergruppen Marienlyst og Frøen

ARVE FINKENHAVN

_______________________________________________________________________

Fylkesmannen opphevet vedtak av 02.02.2016 med bakgrunn i at hele anlegget måte behandles samlet som en søknadspliktig oppføring av et idrettsanlegg. Anleggelse av kunstgress og ballnett ble i første omgang ansett som tiltak som ikke var søknadspliktig. I etterkant av Fylkesmannens vedtak har det blitt vurdert at tiltaket er avhengig av en utvidet varsling og en dispensasjon fra reguleringsplanens formål grunnet tiltakets omfang.
Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) er fast setteetat for Plan- og bygningsetaten (PBE) i inhabilitetssaker, jf. byrådssak 1178/95, vedtatt 05.05.1995. EBY har som setteetat gjort en fri og uavhengig vurdering av saken.
Etatsdirektør i PBE er inhabil, jf. forvaltningsloven § 6 annet. Når etatsdirektøren er inhabil, kan heller ingen av direktørens underordnede fatte vedtak i saken. Det fremgår av forarbeidene til forvaltningsloven at underordnede tjenestemenn likevel kan foreta saksforberedelse og utredning av saken, jf. Ot.prp. nr. 38 (1964-65) s. 46, så lenge de selv ikke er inhabile. Plan- og bygningsetatens fagavdelinger har derfor tilrettelagt grunnlaget for avgjørelsen ved å forberede saken. Saken ble etter tilrettelegging oversendt til EBY for avgjørelse.
EBY godkjenner søknaden om oppføring av idrettsanlegg bestående av flomlysanlegg, terrengendringer, og kunstgress, som PBE mottok 22.04.2015, med kompletterende dokumentasjon senest av 02.03.2017. Rammetillatelsen er hjemlet i plan- og bygningsloven (pbl.) § 21-4.
EBY gir dispensasjon etter pbl § 19-2 fra reguleringsplanens formål friområde.
Det er merknader til søknaden. Rammetillatelsen gjelder i 3 år. Det er gitt vilkår som må oppfylles før igangsettingstillatelse gis.

Tiltaket må være lovlig satt i gang innen tre år, ellers faller tillatelsen bort. Det betyr at EBY må ha gitt igangsettelsestillatelse, og  arbeidene må være igangsatt i tilstrekkelig tid før fristen løper ut.
Fristen begynner å løpe fra vedtaksdatoen, og den kan ikke forlenges, jf. pbl. § 21-9.

Klagefristen er tre uker

Dersom det klages på vedtaket, er fristen tre år regnet fra det endelige vedtaket i klagesaken.

Se kommunens nettsider https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/klage/klage/klag-pavedtak-i.byggesaker/

Se også Eiendoms- og byfornyelsesetatens skriv datert 02.08.2017 og alle opplysninger og detaljer i byggesaken.