7 aug 2019

Nyt synet før Oslo kommune ødelegger og erstatter det grønne gresset med kunstgress og plastgranulat

Plan- og bygningsetaten har avslått å gjøre en ny vurdering av kunstgressprosjektet på Tørteberg:

KLIKK HER for å lese brev datert 06.08.2019

------------------------------

Bymiljøetaten Oslo kommune – en miljøversting ?.  Vil erstatte naturgress med miljøfarlig kunstgress.

Tørtebergfeltet er et flott friluftsområde beliggende mellom Marienlyst og Frøen i Majorstuområdet i Frogner bydel. Området er regulert til friareal - park - grønnstruktur og er en av de siste fine naturgress og kløverengene i byen. Området brukes flittig av barn og unge, studenter og voksne i alle aldre til lek, friluftsliv, uorganisert idrett og trening sommer og vinter. Barnehager og skoler fra nærmiljøet er ofte å se på utflukter til Tørtebergfeltet.

Dette området ønsker Bymiljøetaten i Oslo kommune å ødelegge til fordel for enda en forurensende og miljøskadelig kunstgressbane i tillegg til de 3 kunstgressbaner som allerede ligger i nærmiljøet - Marienlystparken,Tørteberg I og Frogner.

Det omsøkte tiltaket kalt Tørteberg II er klart i strid med gjeldende regulering og fikk derfor i første omgang avslag etter klage til Fylkesmannen fra beboere i nærmiljøet på Marienlyst og Frøen, som i over 5 år formelt har klaget på tiltaket.

Tørtebergfeltet er en del av den grønne Blindernaksen og oppført på Byantikvarens Gule liste over bevaringsverdige anlegg med svært høy kulturminneverdi og bør bevares som hensynsone kulturmiljø. I mars 2019 opprettet Frogner bydel en arbeidsgruppe ledet av Oslofjordens Friluftsråd for kartlegging og verdsetting av friluftsområder i bydelen.

Gruppen verdsatte Tørtebergfeltet til høyeste klasse med verdi A – svært viktig friluftsområde etter de fleste kriterier, særlig stor brukerfrekvens, potensiell bruk og symbolverdi i følge Miljødirektoratets veileder M98-2013.

Bymiljøetaten søkte på nytt om rammetillatelse fordi etaten for enhver pris ønsket å oppføre enda en kunstgressbane på Tørteberg friområde, og fikk i 2018 innvilget dispensasjon fra gjeldende regulering etter Plan-og bygningslovens § 19.

Det synes som press fra Norges Fotballforbund – FK Frigg sterkt har påvirket Bymiljøetaten Oslo kommune i totalvurderingen om nødvendigheten av 2 kunstgressbaner på Tørtebergfeltet. Dette bekreftes av at kommunen offentlig betegner området som ”Friggfeltet”. Den midlertidige barnehagen i Suhmsgate heter således Friggfeltet barnehage.

Fylkesmannen drøftet ikke selve dispensasjonssøknaden, men kom frem til at det er lovlig å bygge idrettsanlegg på regulerte friområder, uten faktisk å drøfte hvilke ulemper og skader anlegget vil påføre andre brukere av friområdet til friluftsliv, uorganisert lek og idrett og mangeartet trening. Det er i vedtaket ensidig kun vektlagt organisert fotball for én brukergruppe. Fylkesmannens egen Veileder til pbl. § 19, 19-2 sier klart at ulemper for de tiltaket går utover, skal være klart større enn fordelene ved å innvilge dispensasjonen. Fylkesmannen har således ikke fulgt retningslinjene i sin egen Veileder.

Kunstgressbaner favoriserer fotballspillere og fratar andre brukere mulighet for annen aktivitet og friluftsliv. I tillegg kommer de miljøskader og forurensende mikroplast kunstgress medfører for samfunnet og dyrelivet. Den risiko for kreft som målvakter utsettes for skal heller ikke undervurderes. Noen av våre beste fotballspillere gjennom tidene fraråder barn og unge å spille på kunstgress.

Det som nå har skjedd er at Bymiljøetaten har utlyst en offentlig tilbudskonkurranse i totalentreprise om bygging av ny kunstgressbane - Tørteberg II  med varslet oppstart 01.08.2019 og ønsket ferdigstillelse 01.12.2019.

Det rødgrønne Byrådet i Oslo med MDG sine ansvarlige byråder for miljø og byutvikling i spissen må nå ta til fornuft og stoppe dette tiltaket, som så sterkt fortrenger almenhetens bruk av Tørtebergfeltet til fordel for fotball på forurensende kunstgress. Bruk heller de avsatte midler på 15 millioner kroner til generell opprusting av grønne bynære arealer og parker slik Byrådet har lovet ved sin tiltredelse.

 

Arve Finkenhavn

På vegne av mange beboere på Marienlyst og Frøen